علف کش تضمینی بتانال توربو برای کنترل موثر علف های هرز پهن برگ مزارع چغندرقند و به صورت پس رویشی به کار می رود.از آنجایی که این علف کش به صورت تماسی عمل می کند،عملکرد و فعالیت و تاثیر آن به نوع خاک بستگی نداشته و می توان از آن در انواع خاک ها استفاده نمود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment