آموزش حسابداری- نقش زبان بدن در مصاحبه استخدامی در مصاحبه علاوه بر داشتن معلومات حرفه ای لازم است که فرد نسبت به ارتباطات آگاهی کامل داشته باشد یکی از بهترین نوع ارتباطات از طریق زبان بدن می باشد که در این کلیپ ها آن پرداخته می شود.

comment