شمع در ساختمان؛ بررسی نکات اجرای انواع شمع ساختمان مانند شمع بتنی پیش ساخته ،... و گام به گام طراحی شمع در SAFE به همراه محاسبه سختی شمع، نحوه ی محاسبه اسپرال و ظرفیت باربری شمع برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art50

comment