نحوه انجام آزمون bressel test

توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

اندازه گیری میزان نمک های محلول سطح پارامتر مهمی برای پوششهای دریایی .پوشش مخازن تعادل balast tanks .و لوله های مدفون و پوشش داخلی مخازن می باشد .

comment