کارتهایی که همیشه باید همراهما باشد. فربد طهرانی مربی و مشاور اصول و فنون مذاکره www.beazeem.com

comment