آموزش حسابداری رایگان- نکات اساسی در رابطه با استفاده از حساب جاری شرکا

حسابداران برتر توسط حسابداران برتر 3 ماه پیش

حساب جاری شرکا مربوط به واریز و برداشت شرکا می باشد در رابطه با استفاده از آن باید نکاتی را رعایت نمود در این کلیپ به آن پرداخته می شود

comment