آموزش حسابداری نرم افزار- پشتیبانی نرم افزار از جمله وظایف حسابدار، گرفتن نسخه پشتیبان از نرم افزار است که در این فیلم علت و نحوه گرفتن نسخه پشتیبان آموزش داده می شود.

comment