اکرم منفرد اولین زن خلبان ایرانی است. او هم اکنون 66 ساله است و در سوئد زندگی می کند؛ منفرد اولین خلبان جت زن ایران در فرودگاه نظامی قلعه مرغی بود.

comment