تدریس معکوس توابع با الگوی خوب بد راست استاد منتظری

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

فیلم تدریس مبحث معکوس توابع با الگوی خوب بد راست : ? آموزشی از پروژه 60 ?توسط استاد منتظری

comment