ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

«شرعه ی فردوسیان» پاسخ های «حاج فردوسی» مؤلف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان به سؤالات اصحاب منهاج فردوسیان است. این پاسخ ها در قالب سریال تصویری، ارائه می شود. این مجموعه ی ویدیویی، شرح مفصلی بر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان و مکمّل تصویری آن است. حاج فردوسی در این قسمت، به این سؤالات پاسخ دادند: 7. منهاج فردوسیان چند کتاب است؟ 8. کتاب آشنایی با منهاج فردوسیان را معرفی کنید. 9. کتاب بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان را معرفی کنید.

comment