سخن حضرت استاد حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

سخن حضرت استاد حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment