مبحث ماهیچه زیست شناسی

استاد منتظری توسط استاد منتظری 9 ماه پیش

? تدریس مبحث ماهیچه زیست شناسی با روش پینگ پینگ و استفاده از الگوی (4-3-4-1) حتما ببینید و عالی یاد بگیرید و بترکونید ?

comment