شکستگی انگشت کوچک دست.کاردرمانی09120452406.شکستگی بند ابتدایی انگشت.

شکستگی انگشت کوچک دست.کاردرمانی09120452406.شکستگی بند ابتدایی انگشت. شکستگی انگشت کوچک دست ، شکستگی بند ابتدایی انگشت. شکستگی انگشت دست و درمان شکستگی انگشت دست،شکستگی بند انتهایی انگشت،درمان شکستگی انگشت شست دست.همه این موارد توسط کاردرمانی دست و کاردرمانی صورت میگیرد.رزرو نوبت 09120452406بیگی.مطالب بیشتر در وب سایت www.gofkar.com

comment