آموزش حسابداری از پایه-تعریف حسابداری جاری شرکا یکی از سرفصلهای مهم در حسابداری ، حساب جاری شرکا میباشد.تعریف و نحوه کارکرد آن را در این کلیپ ببینید.

comment