آموزش حسابداری - نوشتن فهرست دفتر کل در تحریر دفاتر قانونی یک مورد بسیار مهم وجود دارد و آن هم فهرست دفتر کل است که بایستی به صورتی که در فیلم نمایش داده است .

comment