آموزش حسابداری مالیات حقوق مالیات حقوق که هرماه بایستی توسط حسابدار محاسبه و از طریق لیست مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.در این این فیلم آموزش حسابداری به آن پرداخته میشود.

comment