رکورد جهانی راه رفتن به روی دست ها توسط رئیس و بنیانگذار فدراسیون جهانی استریت فایتر جناب آقای کیوشی دکتر سید حسن طیبی در سازمان جهانی ثبت رکورد هنرهای رزمیIMARO در مدت ۴ دقیقه و ۳ ثانیه به ثبت رسید .

comment