نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع آینده های محتمل در روابط ایران و فرانسه.

comment