من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطی نداره.

comment