اعتراض رضا درميشيان به حذف باران كوثرى از تيزرهاى تلويزيونى عصبانى نيستم! رضا درميشيان تهيه كننده وكارگردان فيلم«عصبانی نیستم!»به حذف باران كوثرى از تيزرهاى تلويزيونى اين فيلم اعتراض کرد.

comment