فضای تلویزیون باید طوری باشد که خستگی مردم را برطرف نماید.

comment