در برنامه نمایشگاه گردی، به سراغ صادق زیبا کلام رفتیم و در مورد آثاری که هنوز مجوز نگرفته از وی پرسیدیم. رضا شاه و تولد اسرائیل دو کتابی است که در حال حاضر موفق به دریافت مجوز نشده است.

comment