علف کش فوق حرفه ای لیبراتور یک علف کش تماسی پسماندی با کاربرد پیش رویشی می باشد که برای کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو زمستانه به کار برده می شود.برای ریشه کنی علف دم روباهی باریک می توان از لیبراتور همراه با علف کش Atlantis WG استفاده نمود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment