برنامه استعدادیابی عصر جدید در تاریخ 20 خرداد 98 پخش شده است.

comment