به مناسبت حذف یارانه ۲۳ میلیون نفر، ببینید: وعده های روحانی در زمان انتخابات...

توسط Pyxo 2 سال پیش

به مناسبت حذف یارانه ۲۳ میلیون نفر، ببینید: وعده های روحانی در زمان انتخابات...

comment