آموزش حسابداری- تفاوت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با یکدیگر تفاوت اساسی دارند که در این فیلم به آن پرداخته می شود.

comment