تفاوت رئیس جمهور های آمریکا در بیان واژه خلیج فارس

صادق خان توسط صادق خان 2 سال پیش

ترامپ و پافشاری بر یکسری عقاید احمقانه اش

comment