ترمیم شیشه اتومبیل در محل آرند سرویسwww.arandservice.ir ترمیم شیشه اتومبیل با اشعه UV ترمیم انواع شکستگی و سنگ خوردگی بدون دریافت هزینه اضافی با ترمیم شیشه شکل ظاهری شیشه شما تا90درصدبهبود پیدا میکند وتا100درصد از پیشروی آن جلوگیری میکند همچنین هزینه پایین تری نسبت به تعویض شیشه دارد با تعویض شیشه خودرو شما از حالت فابریکی خارج می شود ولی با ترمیم آن خودرو شما فابریک می ماند. شما با ارسال عکس شکستگی به شماره 09126846083 میتوانید مشاوره رایگان دریافت کنید و همچنین از مزیت سرویس در محل رایگان ما بهره مند شوید

comment