علف کش بوتیزان استار، محصول شرکت BASF آلمان بوده و ترکیبی از دو علف کش متازاکلر و کوئین مراک می باشد که با دو مکانیسم عمل متفاوت،علف های هرز پهن برگ و نازک برگ یکساله مزارع کلزا را از بین می برند. اگر عملیات خاک ورزی به صورت مناسب انجام شود و رطوبت خاک نیز کافی باشد،کارایی بوتیزان استار افزایش خواهد یافت. علاوه بر این،اگر در مزرعه کلزا از این علف کش استفاده شود،پس از برداشت کلزا می توان هر محصول دیگری را کشت نمود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment