بررسی 5 نوع نامنظمی درپلان طبق استاندارد 2800( نامنظمی هندسی، نامنظمی پیچشی و ...) به همراه نحوه ی کنترل نامنظمی پیچشی و تعیین سختی دیافراگم در etabs و بیان ضوابط نامنظمی ساختمان های نامنظم برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art56

comment