آموزش حسابداری عملی به صورت رایگان - ثبت وصول ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی در ازای تعهد به کارفرما ارائه می شود حال بنا به هر دلیلی اگر این ضمانت نامه از طریق بانک وصول شود ثبت های حسابداری آن به صورتی که در این فیلم گفته میشود بایستی در دفاتر لحاظ گردد

comment